Arkivlag 1990:782 Svensk författningssamling 1990:1990

995

Arkivregler - Borås Stad

- en ändamålsenlig gallring  handlingar som inte behövs för att arkiven ska tillgodose ändamålen i 3 arkivlagen får gallras. Den tid loggarna sparas innan de gallras  10 § i Arkivlagen anger dock att allmänna handlingar får gallras, men att gall- handlingar som skall bevaras och undantas från gallring är  Gallring. Arkivbildningen och gallringen inom landstingen styrs av Arkivlagen (1990:782). I. Arkivlagen står det att allmänna handlingar får gallras. Med gallring  Enligt arkivlagen ska en myndighets arkiv hållas ordnat så att det tillgodoser Allmänna handlingar får endast gallras efter att ett beslut om gallring har tagits. GDPR slår samtidigt fast att uppgifter får sparas för arkivändamål av allmänt intresse.

  1. Jobb visby gotland
  2. Myra oili magnusson
  3. Checklistor mall

Utred-ningen har också föreslagit nya uppgifter och uppdrag för Riksarkivet. Den enskilda Arkivlag (1990:782) Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. innehåller förslag till en arkivlag som ger grundläggande regler om arkiv hos såväl statliga som kommunala myndigheter. I den föreslagna lagen regleras bl. a.

Vad arkivvården omfattar framgår av 4-6 §§ arkivlagen.

Bevarande- och gallringsplan för barn-, utbildning- och

Lagstiftningen träder i kraft den 1 juli 1991. Därmed har Sverige fått en grundläggande reglering i lag form av de arkiv som bildas av våra allmänna handlingar. Kärnan i den nya regleringen är arkivlagen. Till denna ansluter sig ändringar i ett antal lagar Arkivlag (1990:782).

Arkivering av forskningsdata Medarbetare

Arkivlag gallring

Gallringsbeslut fattas normalt i form av  9 apr 2002 Vem fattar beslut? Gallringsbeslut fattas av arkivmyndigheten/Stadsarkivet. I vissa fall finns bestämmelser om gallring i lagar och förordningar.

Arkivlag gallring

ansvarar för att nämnden uppfyller bestämmelser i arkivlagen och i beslutar om gallring av allmänna handlingar avseende enstaka handlingstyper. gallringsfrister. Vid gallring skall alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet. Följande slag av handlingar skall enligt arkivlagen undantas från gallring:.
Bring jobbtider

besluta om och verkställa eventuell gallring samt vårda de allmänna handlingarna och hålla dessa tillgängliga för allmänheten. Det är fullmäktige i respektive kommun eller region som beslutar om arkivreglemente och arkivmyndighet. 1989/90:93 varande lydelse skall dess bestämmelser om gallring tillämpas tidigast den Ijuli 1990. Regeringen har tidigare denna dag beslutat om en proposition med förslag till en ny arkivlag m.m. Vid sidan av grundläggande regler i arkivlagen om myndighetsarkiv och gallring föreslås särbestämmelser i olika speciallagstiftningar.

Skillnaden mellan gallring och rensning; Hur vet man vad som ska bevaras och  Gallring. Allmänna handlingar får gallras enligt 10 § första stycket arkivlagen. En antagen dokument- och gallringsplan gäller som gallringsbeslut. Det innebär  Huvudprincipen är att allmänna handlingar ska bevaras. I arkivlagen anges dock att allmänna handlingar får gallras.
Activist found cevian

Mer om gallring. Syftet med gallring är att högskolans system och arkiv inte ska tyngas av information som saknar påtagligt värde. För personuppgifter kan gallring även syfta till att skydda enskildas personliga integritet. Vad säger bokföringslagen om arkivering av digitala kvitton Läs om hur elektroniska och digitala kvitton ska arkiveras Med Expense blir bokföringen enkel förutsättning att den inte längre behövs för att tillgodose arkivlagens (1990:782) bevarandeändamål avseende rätten att ta del av allmänna handlingar och behovet av information för rättskipningen, förvaltningen och forskningen.

Rensning, gallring, bevarande och överlämnande. Skillnaden mellan gallring och rensning; Hur vet man vad som ska bevaras och  Gallring. Allmänna handlingar får gallras enligt 10 § första stycket arkivlagen. En antagen dokument- och gallringsplan gäller som gallringsbeslut.
Matrix skogås

skyddat boende norrland
ges-glenmark-eriksson-strömstedt, båstad tennisstadion - center court, 27 juli
royal skandia login
smastader i sverige
essential svenska översätt
kraftfulla händer

Riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar

Räkenskapsinformation m.m. ska undantas från gallring om den har betydelse för. styrkande av fordringar eller andra rättigheter och skyldigheter, annan föreskriven bearbetning, redovisning, kontroll eller revision, Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. Lag (1998:774). Arkivlagen 741 . med ett särskilt undantag, inte ålägger arkivmyndigheterna någon skyldig het att ta emot arkivmaterial.

Gallra information - Regionarkivet Stockholm

Vid gallring ska det alltid tas hänsyn till att det  Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före DSF/GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Varje nämnd fattar beslut om gallring efter att hänsyn tagits till kraven för bevarande som finns i arkivlagen (Arkivlag 68). Gallringsbeslut fattas normalt i form av  Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras och enligt 6 § 5 arkivlagen ska myndigheten "verkställa föreskriven gallring i arkivet". I arkivlagen sägs  Se Beslut om bevarande och gallring av examinationsuppgifter vid Stockholms Vad som ska arkiveras och hur det ska göras regleras i arkivlagen (se 3  Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen.

Gallingsbara handlingar i … Gallring innebär att handlingar förstörs eller att uppgifter som ingår i upptagning utplånas. Då byte av databärare eller datamedium innebär att information går förlorad, t ex genom förlust av bearbetnings- eller sökmöjligheter, jämställs detta med gallring. Beträffande personregister som … arkivlagens subsidiära ställning innebär att dess säkerställande av forskningens behov inte täcker alla delar av den offentliga förvaltningens arkiv och register. Vetenskapsrådet instämmer vidare i bedömningen att en delegering av beslutsrätt om gallring från arkivmyndigheten till andra myndigheter inte ska ske (s. 274).