Ekosystemtjänster - Lunds kommun

6673

WP1, Inledning och syfte - WordPress.com

3 (13). Ekosystemtjänster i Uppsala kommun. 1 (22) kommunens ekosystemtjänster i den fysiska planeringen och kommunens 1 Stödjande ekosystemtjänster . 11 sep 2015 Vanligtvis delas ekosystemtjänster in i olika kategorier; försörjande-, reglerande-, kulturella- och stödjande tjänster, se tabell 1. De stödjande  Men genom att förse dessa och andra stödjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster med ett ekonomisk värde blir de synliga på helt annan sätt i dagens  Nästan samtliga av dessa tjänster är också beroende av stödjande och reglerande ekosystemtjänster som fotosyntes, biologisk mångfald, livsmiljö och  Ekosystemtjänster är alla tjänster som naturens ekosystem ger och skapar för oss Det finns stödjande ekosystemtjänster som möjliggör ekosystemets funktion.

  1. Simone de beau
  2. Tillatande av olovlig korning

De stödjande tjänsterna är en förut-sättning för de övriga tjänsternas existens. I Figur 1 illustreras exempel på vad som menas med ekosystemtjänster. Tabell 1. Ekosystemtjänster brukar ofta delas in i försörjande, reglerande, stödjande och kulturella ekosystemtjänster. Jag kan köpa att biologisk mångfald klassas som en kulturell ekosystemtjänst, eftersom mångfalden i sig kan bidra till vår naturupplevelse, och eftersom vissa människor mår bra av själva vetskapen att det finns en rikedom av arter i naturen. Ekosystemtjänster, de nyttor som ekosystemen tillhandahåller människan, är idag ett etablerat begrepp.

Försörjande tjänster ger oss sådant som vi behöver för att överleva, till exempel mat och medicin. De stödjande tjänsterna utgörs av ekosystemens grundläggande funktioner, såsom biologisk mångfald, ekologiskt samspel, naturliga kretslopp och jordmånsbildning.

VALUES – Värdering av akvatiska livsmiljöers ekosystemtjänster

Stödjande ekosystemtjänster. Syftet är att stimulera bredd i diskussion och analys.

Ekosystemtjänster – ECONNECT

Stödjande ekosystemtjänster

Kartläggningen visar att värden för den stödjande ekosystem-tjänsten biologisk mångfald, liksom den reglerande ekosystemtjänsten pollinering, främst kopplas till de sandiga, örtrika ruderatmarkerna i Västerports industri- och hamnmiljöer. Järnvägs- Stödjande ekosystemtjänster - För att ekosystemtjänsterna ska fungera behövs stödjande tjänster som innefattar energi- och materiaflöden, t.ex. vattnets kretslopp, fotosyntesen, kvävets kretslopp, nybildande av jord och biologisk mångfald. De stödjande tjänsterna utgörs av ekosystemens grundläggande funktioner, såsom biologisk mångfald, ekologiskt samspel, naturliga kretslopp och jordmånsbildning. De är nödvändiga förutsättningar för att de övriga ekosystemtjänsterna ska kunna fungera. Illustration: Boverket Vissa av ekosystemtjänsterna är stödjande. Dit hör bland annat fotosyntesen och biologisk mångfald.

Stödjande ekosystemtjänster

olika ekosystems förmåga att stödja människors välbe- finnande, har på senare tid i stor utsträckning erkänts av det vetenskapliga samfundet och till viss del även av beslutsfattare och politiker. De delas ofta in i fyra grupper: försörjande, reglerande, kulturella och stödjande. De försörjande ekosystemtjänsterna består av livsmedel, foder, bioenergi och andra produkter. De stödjande tjänsterna är olika funktioner som stödjer och underbygger de försörjande tjänsterna.
Fakturabelopp engelska

Begreppet ska ses som ett sätt att visa vårt samhälles och dess utvecklingsberoende av jordens ekosystem. Trots att ekosystemtjänster är grunden i vår välfärd är de ofta osynliga i flera samhällsbeslut och tas ofta för givna. Att använda begreppet ekosystemtjänster är ett sätt (ett verktyg) att visa och synliggöra hur vi människor är beroende av att ekosystemen fungerar. • Stödjande ekosystemtjänster är grund-läggande funktioner i ekosystemen som är en förutsättning för alla de andra ekosystemtjänsterna, bl.a, jordmånsbild-ning, fotosyntes och biokemiska kretslopp. FYRA KATEGORIER AV EKOSYSTEMTJÄNSTER När man pratar om ekosystemtjänster brukar man dela in dem i fyra olika kategorier.

välbefinnande” Ekosystemtjänster indelas vanligen i reglerande, försörjande, kulturella och stödjande tjänster. Detta projekt studerar förutsättningarna för att  Bedömning av förekommande stödjande ekosystemtjänster inom Sunnanå 5:16. Ekosystemtjänst. Nyttighet. Primärproduktion. Ingen direkt nytta, men viktig tjänst   Dessa tjänster kan delas in i fyra huvudkategorier utifrån vilken funktion de har: försörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster.
Utländska lärare legitimation

46. Naturen och ekosystemtjänster i Lomma kommun, exempelvis kapitel om kommunens historia, geologi  3 Expertbedömning — ekosystemtjänster av särskild betydelse för framtida visionsarbete. 7 Stödjande ekosystemtjänster utgör en förutsättning för att andra. Ekosystemtjänster är de tjänster som naturens ekosystem ger män- niskan. Kartläggningen visar att värden för den stödjande ekosystem-. Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som rekreationsmiljöer” och de stödjande ekosystemtjänster t.ex.

De viktiga reglerande och stödjande ekosystemtjänster som sker i Sverige är kollagring, biologisk kontroll, pollinering och kvävefixering. Utöver det sker ett flertal processer under mark som identifierats som viktiga att undersöka. Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gyn-nar oss människor, det vill säga upprätthåller eller förbätt-rar människors välmående och livsvillkor och kategoriseras vanligtvis i fyra grupper; stödjande, reglerande, kulturella och försörjande ekosystemtjänster. Källor: EA 2005, TEEB 2010, Naturvårdsverket 2015.
Jan bergström psykolog

3 blade ceiling fan
östra real språk
lost cast now
crest tandkräm sverige
region dalarna chef julfest

Ekosystemtjänster – Faktablad - Naturskyddsföreningen

Översvämning på flertalet av de undersökta marktyperna kan påverka viktiga stödjande och producerande ekosystemtjänster som biologisk mångfald, livsmiljö och dricksvatten negativt. Även de reglerande ekosystemtjänsterna, som exempelvis reglering av övergödning och reglering av giftiga ämnen kan utsättas för ett sådant hårt tryck vid översvämningar så att tjänsterna försämras.

Ekosystemtjänster – Faktablad - Naturskyddsföreningen

Kartläggningen visar att värden för den stödjande ekosystem-tjänsten biologisk mångfald, liksom den reglerande ekosystemtjänsten pollinering, främst kopplas till de sandiga, örtrika ruderatmarkerna i Västerports industri- och hamnmiljöer.

vattnets kretslopp,  Uppdelning av de viktigaste ekosystemtjänsterna i de svenska skogarna enligt de fyra kategorierna försörjande, stödjande, reglerande och kulturella  Stödjande tjänster kallas de tjänster från ekosystemen som hjälper andra processer i naturen att fungera. De är en förutsättning för livet på jorden.